banner
HomeDascaliIstoricPromotiaFotoAnunturiContact

Dascalii nostri:

   
 
Capitan Rodica - diriginte clasa XII A
Capitan Dan
Rotaru Felicia (Cojoc)
Bodeanu Aurel
Florescu Tiberiu
Onciulencu Gheorghe
Mezinu Dumitru
Bejinaru Ana
Apetroaie Valeria
Nitulescu Virginia
Cojoc Gheorghe
m.m. Zup Nicolai
Constantin Mircea - diriginte clasa XII B
Capitan Dan
Capitan Rodica
Popescu Vasile
Bodeanu Aurel
Florescu Tiberiu
Sava Rahila
Bejinaru Ana
Apetroaie Valeria
Nitulescu Virginia
Cojoc Gheorghe
m.m. Zup Nicolai
Lt.col. Dumitru Calin - diriginte clasa XII C
Constantin Mariana
Debren Oleh
Magureanu Emilia
Bodeanu Aurel
Florescu Tiberiu
Calin Elena
Ulian Ileana
Bejinaru Mihai
Apetroaie Dumitru
Nitulescu Virginia
Cojoc Gheorghe
m.m. Zup Nicolai
Bejinaru Mihai - diriginte clasa XII D
Constantin Mariana
Capitan Rodica
Brailescu Sorina
Bodean Aurelian
Florescu Tiberiu
Cojocari Nicolae
Sava Rahila
Apetroaie Dumitru
Nitulescu Virginia
Cojoc Gheorghe
m.m. Zup Nicolai
Onciulencu Gheorghe - diriginte clasa XII E
Debren Maria
Ghiatau Traian
Brailescu Sorina
Popa Anghel
Florescu Tiberiu
Ulian Ileana
Bejenaru Mihai
Istrate George
Constantinovici Silvia
Cojoc Gheorghe
m.m. Zup Nicolai
Istrate George - diriginte clasa XII F
Latiş Teodor
Mihail Maria
Brailescu Sorina
Popa Anghel
Ulian Ileana
Iacoban Nicolae
Noroc Ecaterina
Florescu Tiberiu
Constantinovici Silvia
Lt.col. Cristea Aurel
m.m. Zup Nicolai
Rotaru Felicia - diriginte clasa XII G
Latiş Teodor
Ghiatau Traian
Bodean Aurel
Spatarescu Florin
Mezinu Maria (Zaharia)
Spatarescu Maria
Istrate George
Constantinovici Silvia
Florescu Tiberiu
Lt.col. Cristea Aurel
Lt.maj. Feodor Gheorghe - diriginte clasa XII H
Debren Maria
Mihail Maria
Rotaru Felicia
Iurea Victoria
Florescu Tiberiu
Iacoban Nicolae
Mezinu Maria(Zaharia)
Bejinaru Mihai
Istrate George
Constantinovici Silvia
Mr. Litescu Stefan
m.m.Zup.Nicolai
Debren Maria - diriginte clasa XII I
Mihail Maria
Rotaru Felicia
Popa Anghel
Florescu Tiberiu
Calin Elena
Mezinu Maria
Noroc Ecaterina
Apetroaie Valeria
Constantinovici Silvia
Mr. Litescu Stefan
 
 

Copyright © Cezar Stratulat - Decembrie 2006 / email: cezar_kido@yahoo.com